Noutati

Aug 13, 2013

Anunț pentru recrutarea și selecția membrilor executivi/neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A.


Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., prin ANTAL INTERNATIONAL NETWORK – biroul din Iași, reprezentată în România de Brainer Consulting SRL, în calitate de expert independent specializat în recrutarea resurselor umane,  anunță demararea procedurii de recrutare și selectie pentru următoarele poziții:

Administratori executivi/neexecutivi 

Compania Județeană APA SERV S.A. cu sediul social în Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu nr.20 este persoană juridică română, forma de organizare fiind societate pe acţiuni. Acţiunile sunt deţinute integral de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamț. Compania Județeană APA SERV S.A. prestează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în aria județului Neamț.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată, O.U.G. Nr.109/2011 și Actul Constitutiv al societății.

 

 1) Pentru  depunerea candidaturii persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:          

Condiții generale :

- cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoscătoare a limbii române  la nivel avansat (scris şi vorbit);

- experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al Companiei Județeane APA SERV S.A.;

- capacitate deplină de exerciţiu și integritate morală;

- starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate, cu max. 2 luni înainte de aplicație;

- nu au fost destituite dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra păcii și omenirii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care o face incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege;

- conform art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, nu pot fi administratori persoanele care sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

- studii superioare de lungă durată, economice, juridice sau tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă;

- nu fac parte din mai mult de 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

Condiţii specifice:

- experiență relevantă de consultanță în management sau de administrare/management a unor întreprinderi publice sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al Companiei Județene APA SERV S.A.

    

 2) Criterii de selecţie/evaluare a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie:

- experiență în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al Companiei Județene APA SERV S.A.;
- cunoștințe cu privire la bune practici de guvernanță corporativă;

- bune competențe interpersonale (abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă);

- cunoașterea legislației societăților comerciale și a ordonanței privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- experiență în domeniul furnizării serviciilor de  utilități (apă), constituie avantaj;

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională, constituie avantaj;

- studii/experiență relevantă în domeniul economic, constituie avantaj;

- experiență în elaborarea/implementarea de strategii corporative, constituie avantaj;

- abilităţi manageriale (gândire strategică, capacitate de analiză şi sinteză, foarte bune abilităţi de comunicare (scris şi vorbit), de negociere și de susținere argumentată a opiniilor proprii, orientare către rezultate, capacitate de decizie și de asumare a acesteia).

- cel puţin unul din membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;

- nu pot fi selectați mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau din cadrul altor categorii de personal ai Consiliului Județean Neamț sau din cadrul altor autorități sau instituții publice;

 

Selecţia/evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei Județene APA SERV S.A.

 

3) Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

 CV, scrisoare de intenție, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copii după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale și/sau specifice; declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese, declarație pe propria răspundere referitoare la statutul de independență, cazier judiciar, adeverință medicală.

Documentele se depun personal sau prin poștă cu confirmare de primire la sediul consultantului: SC Brainer Consulting SRL, Iași, Str. Mihai Eminescu, nr.9, ap.1, jud. Iași, cod 700115 în format hârtie, în plic închis şi sigilat, unde vor primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Plicul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Companiei Județene APA SERV S.A.”, precum şi numele, prenumele și adresa de domiciliu/corespondență a candidatului.

 

Termenul de depunere a candidaturilor: 15 zile de la data publicării  anunțului (data publicării anunțului este 14.08.2013).

 

Candidații selectați pentru interviu vor prezenta și următoarele documente:

- copie carnet de muncă/documente doveditoare;

- dovada numirii în calitate de Administrator/Manager, după caz;

- declaraţie pe proprie răspundere care să confirme faptul că nu se află în conflict de interese conform prevederilor Legii 215/2001, Legii 161/2003, Legii 393/2004, Legii 176/2010 și a Legii 144/2007;

- declarație pe proprie răspundere care să ateste sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

 

4) Procedura de evaluare și selectie cuprinde 3 etape și se organizează în condițiile respectării prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

4.1. Selecţia dosarelor de înscriere:

Consultanții evaluează  dosarele de înscriere conform condițiilor generale și specifice și invită la interviu candidații care îndeplinesc toate condițiile generale. Candidații respinși în faza de examinare a dosarelor de înscriere vor primi un răspuns negativ prin e-mail.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul Companiei Județene APA SERV S.A. ( www.apaserv.eu).

4.2.Interviul candidaţilor selectaţi cu expertul independent:

Candidații selectați/calificați  la etapa 4.1 vor fi invitați la interviu cu expertul independent.

4.3.Evaluarea psihologică și profesională a candidaților:

Candidații care au participat la interviul preliminar cu expertul independent vor fi programați la testarea on-line.

 

Procedura de evaluare și selecție se va considera ca fiind încheiată odată cu numirea Consiliului de Administrație de către AGA Companiei Județene APA SERV S.A.

 

Confidențialitatea: numele candidaților, datele personale sau orice alte informații care ar putea să ducă la identificarea lor sau a căror publicare ar putea să le aducă vreun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, sunt STRICT CONFIDENȚIALE și nu vor fi comunicate decât reprezentanților oficiali ai  Companiei Județene APA SERV S.A.