Noutati

Jan 26, 2018

Procedura de selectie pentru ocuparea postului de Director economic.


Consiliul de Administraţie al Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ, anunţă organizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de Director economic la Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, judeţul Neamţ, telefon 0233233340, fax 0233218937, pagina de internet: www.apaserv.eu.

 

PLAN DE SELECTIE DIRECTOR ECONOMIC

 

PLAN DE SELECTIE DIRECTOR ECONOMIC-erata 1 

 

SCRISOARE ASTEPTARI DIRECTOR ECONOMIC  publicat la data de 02-03-2018

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE  publicat la data de 05-03-2018

 

REZULTATE INTERVIU  publicat la data de 26-03-2018

 

REZULTATE FINALE  publicat la data de 29-03-2018

Reguli generale ale procesului de selecţie:

Procesul de selecţie se va organiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură însoţit de declaraţia de intenţie şi susţinerea unui interviu de selecţie, după următorul calendar:

 • Depunerea candidaturilor se va face pâna la data de 26.02.2018, ora 16,00;
 • Selecţia dosarelor şi afişarea listei scurte se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la data termenului limită de depunere a candidaturilor;
 • Interviul de selecţie sa va susţine în maxim 15 zile lucrătoare de la data publicării listei scurte a candidaţilor;
 • Comunicarea rezultatelor în maxim 3 zile lucrătoare de la sustinerea interviului.

 

I.              CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:

I.1. Condiţii generale:

a) Să aibă cetăţenie română sau a unei tări membră U.E. şi domiciliul stabil în România;

b) Să cunoscă limba română, scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţie, certificată conform legii;

e) Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;

f) Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare;

g) Să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege;

h) Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului, potrivit legii.

I.2. Condiții specifice:

a) Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic-financiar, audit, contabilitate;  

b)  Vechime minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite;

c) Experiență relevantă (minim 5 ani) în activitatea de conducere /coordonare în cadrul unei întreprinderi publice ori societăți comerciale private din domeniul economic, financiar, audit, contabilitate, bancar.

d) Capacitatea de a opera / efectua/ întocmi analize financiar - contabile, fluxuri financiare / balanțe / bilanțuri computerizate;

 

 

II.            CRITERII DE SELECȚIE:
 1. Îndeplinirea criteriilor generale și specifice și a celor cerute prin Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 2. Cunoștințe de afaceri specifice obiectului de activitate al companiei;
 3. Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanță corporativă;
 4. Integritatea candidatului;
 5. Independența candidatului;
 6. Alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări;
 7. Capacitatea și abilitățile manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
-   Abilități de comunicare
-   Capacitate de analiză și sinteză
-   Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora
-   Orientare către rezultate
 1. Competențe de management, etică și integritate, gândire strategic, planificare și organizare.

Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Companiei Județene APA SERV S.A. Neamt.

 

 

Constituie avantaj

 • Experiență managerială (evaluată prin raportare la vechimea într-o funcție de conducere/administrare, tipul instituției/organizației și nivelul ierarhic ocupat;
 • Experientă în atragerea și/sau gestionarea de fonduri nerambursabile.

 

III.           DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
 1. Opis documente;
 2. Cerere de înscriere;
 3. Copia a actului de identitate;
 4. Cazier judiciar
 5. Copii după actele de studii;
 6. Copii ale documentelor care dovedesc experienta ceruta (carnet de munca/ extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandate/management, adeverinte eliberate de angajatori etc);
 7. Curriculum vitae, potrivit modelului European;
 8. Adeverinta medicala;
 9. Formulare, care pot fi descarcate de pe site-ul companiei:
  1. Declaratia pe propria raspundere privind lipsa conflictului de interese si a situatiilor de incompatibilitate;
  2. Acordul cu privire la obtinerea de date in vederea verificarii informatiilor;
  3. Consimtamantul de prelucrarea de date cu caracter personal;
  4. Declaratia de interese;

 

IV.          ALTE INFORMAȚII:

Candidaturile și documentele solicitate se depun pâna la data de 26.02.2018 la Registratura Companiei Județene APA SERV S.A., din Municipiul Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, între orele 07,30 – 16,00 (luni-joi) și 07,30 – 13,30 (vineri), în plic închis, sau prin poștă la adresa Companiei Judetene APA SERV S.A. Neamț. Pe plic se vor mentiona: “Candidatură pentru Director Economic la Compania Județeană APA SERV S.A., numele și prenumele candidatului, A nu se deschide pana la data stabilita pentru evaluarea conformitatii administrative a dosarelor”.

Persoană de contact Mugurel Paraschiv – Sef Birou Resurse Umane, telefon 0233233340 int. 150.

Comitetul de nominalizare si remunerare C.A. :

Ioan LAPUSNEANU

Ana MONDA

Iuliana NASTASE-ONU