Noutati

Aug 9, 2013

Convocare AGA la 12-09-2013


COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A.
J27/499/2003
Împuterniciţii mandataţi de acţionari să exercite atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor reprezentând 61,5677 % din acţiuni, convoacă în conformitate cu prevederile art.117,118 din Legea 31/1990 republicată şi cu art.14,16 şi 18 din Actul Constitutiv al Companiei, Adunarea Generală Extraordinară în data de 12.09.2013, la ora 14, la sediul companiei cu următoarea ORDINE DE ZI:


1.Modificarea Actului Constitutiv al Companiei astfel:

“I. Art. 14 “ Convocarea adunării generale a acţionarilor’’ – al. 4
Text propus:
“ (4) În toate cazurile, adunarea generalã a acţionarilor va fi convocatã cu cel puţin 30 de zile înainte ca adunarea sã aibã loc. Convocarea se va face prin scrisoare recomandatã, transmisã fiecãrui deţinãtor de acţiuni la ultima adresã înregistratã în registrul acţionarilor. În situatia în care numãrul acţionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarele de largã circulaţie.

Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale şi până la data desfăşurării Compania trebuie să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării, precum şi documentele care urmează a fi prezentate acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor. (– Temei art 41 al 1 OUG 109/2011)
Convocatorul adunării generale trebuie să cuprindă descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea vota în una dintre modalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare” ( - Temei art. 42 OUG 109/2011)”
II. În art. 18, alin. 2 sintagma ”cenzorilor” se înlocuieşte cu „auditorului statutar”
III. Art 18 „Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generalã a acţionarilor”
Textul iniţial se completează cu:
a) după al (2) se introduce al 2 indice 1 cu următorul cuprins;
“Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Întreprinderile publice sunt obligate să accepte notificarea desemnării prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. În procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va face menţiune despre procurile primate.” Temei art 44-45 OUG 109/2011
b) după al (4) se introduce al 4 indice 1 cu următorul cuprins;
“Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, se publică prin grija Consiliului de Administraţie în termen de 48 de ore de la data adunării pe pagina de internet a companiei”
IV. Art.19 al. 1
Text propus: „Societatea este administrată de un consiliu de administraţie compus din 7 membri din care 5 independenţi şi 2 executivi
V. Art. 19 Alin 6
Text propus:
“(6) În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare şi remunerare şi comitetul de audit. Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administrator elaborează şi propune consiliului de administraţie/consiliului procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere. Comitetul de audit îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”
VI. Art. 20 “Competentele Consiliului de Administraţie”
Text propus: după al (2) se introduce al 2 indice 1 cu următorul cuprins:
“Consiliului de administraţie publică pe pagina de internet a Companiei pentru accesul acţionarilor, următoarele documente şi informaţii:
a) hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b) situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e)componenţa organelor de conducere ale societăţii, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor;
f) rapoartele consiliului de administraţie.
Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administraţie şi raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a Companiei pe o perioadă de cel puţin 3 ani.

În cazul în care la data de Adunarea Generală Extraordinară nu îndeplineşte condiţiile de întrunire, şedinţa se reprogramează în data de orele în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.”
2. Diverse
În cazul în care la data de 12.09.2013 Adunarea Generală Extraordinară nu îndeplineşte condiţiile de întrunire, sedinţa se reprogramează în data de 16.09.2013, orele 14, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

 

Împuterniciţi Mandataţi Judeţul Neamţ:
Dan Vasile Constantin
Mircea Pintilie
Claudiu Stafie
Bogdan Onu