Noutati

Aug 8, 2016

Anunţ pentru recrutarea si selecţia a trei membri neexecutivi


 

Recrutarea si selecţia a trei membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Companiei Judeţene APA SERV S.A.

 

 

1. CERINŢE GENERALE

1.1. Minim 10 ani vechime în muncă din care 5 ani în domeniul gestionării privind sisteme de captare, tratare, distribuţie apă, colectare și epurare ape uzate.

1.2. Minim 5 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare proiecte în domeniul similar.

1.3. Cunoştinţe economice, tehnice, juridice și experienţa în domeniul economic, contabilitate, audit, tehnic, juridic de cel puţin 10 ani.

1.4. Experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile.

1.5. Starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator neexecutiv pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicina muncii.

1.6. Nu au fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

1.7. Studii superioare de lungă durată economice, juridice sau tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă.

1.8. Nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

2. CERINŢE COMUNE

2.1. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.

2.2. Cunoştinţe în domeniul derulării proiectelor finanţate din fonduri europene constituie un avantaj.

3. CERINŢE SPECIFICE

3.1. Experienţă relevantă de consultanţă în management sau administrare a unor întreprinderi publice sau societăţi comerciale profitabile a căror activitate este în domeniile de activitate Cod CAEN: 3600, 3700, 3320, 4941, 7111, 7112, 7120, cu minim 50 angajaţi.

4. CRITERII DE EVALUARE

4.1. Interviu bazat pe competenţe.

5. CONDIŢII DE APLICARE

5.1. Candidaţii interesaţi vor transmite până la data de 08.09.2016, ora 11:00 la registratura companiei din str. Lt. Drăghiescu nr 20, Piatra Neamţ, jud Neamţ, următoarele documente în plic închis: curriculum vitae, oferta tehnică, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copii după documentele care atestă nivelul studiilor, certifică efectuarea unor specializări și dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale sau/și specifice; declaraţia pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese, declaraţie pe proprie răspundere referitoare la statutul de independent, cazier juridic, cazier fiscal, adeverinţa medicală.

Pe plic se va menţiona:

"Aplicaţie pentru Consiliul de Administraţie/ A NU SE DESCHIDE până la data de 08.09.2016, ora 14:00."