Noutati

Jul 5, 2013

Comunicat de presa


Convenţiile de facturare individuală

       Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare a fost modificata prin Legea 204/2012 privind aprobarea O.U.G.nr.13/2008. Dupa modificare, actul normativ a fost republicat in Monitorul Oficial nr. 85/08.02.2013.
       Art.31 in noua formulare prevede pentru prima data ca, operatorii pot solicita incheierea de conventii individuale in baza metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominiului, elaborate si aprobate de autoritatea administratiei publice locale. Conventiile de facturare individuala pot fi incheiate numai cu intrunirea cumulativa a  urmatoarelor conditii:
- hotararea adoptata de autoritatile deliberative ale unitatilor administrative teritoriale;
- la nivelul intregului imobil/ intregii asociatii;
- cu respectarea prevederilor contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului.
       Conform prevederilor art.II, al.2 din Legea nr.204/2012 contractele – cadru se vor actualiza in acord cu noile prevederi legale de catre autoritatea de reglementare competenta sa elaboreze legislatia tertiara, in speta, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati  Publice Bucuresti (A.N.R.S.C.).
        Modalitatile tehnice impuse de facturarea individuala, asigurarea sursei de finantare in conditiile in care cadrul legislativ actual prevede ca, cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate, metodologia efectiva va face obiectul reglementarii - cadru a A.N.R.S.C., in temeiul careia Unitatile Administrative Teritoriale vor adopta hotararile de care face vorbire legea.

        Apreciem ca in conditiile Contractului de Delegare a Gestiunii, in sensul delegarii catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA Neamt” a competentelor Unitatilor Administrativ Teritoriale in domeniul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, acest organism poate adopta o atare metodologie, pentru intreaga arie de operare a companiei.

 

Director General

ing. Ionut – Catalin DUGHIR