Noutati

Jul 1, 2013

Comunicat de presa


În baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.28/13144/10.08.2009,art.36,compania a elaborat documentaţia de modificare a preţurilor/

tarifelor, primind aviz din partea ANRSC nr.106106/17.06.2013 .

    Nivelurile preţurilor la apă potabilă, a tarifului la canalizare au avut în vedere atât creşterile necesare respectării condiţionalităţilor pentru anul 2013, din contractul de delegare a gestiunii şi a contractului de finanţare nr.121066/28.03.2011 câat şi influenţele reale primite în costuri până la nivelul lunii iunie 2013.
Preţurile/tarifele solicitate pentru aprobare au fost fundamentate în baza principiilor:
-principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităţilor:  costuri de operare, costuri cu întreţinerea şi reparaţiile, costuri financiare, costuri de capital (redevenţa şi amortizare), costul capitalului (dobânzi şi profit).
- principiul solidarităţii - principiul cerut expres de Comisia Europeană ca o condiţie pentru asigurarea finanţării pentru fondurile de coeziune.
- principiul suportabilităţii - luându-se în calcul un indice mediu de suportabilitate intre
2,5 % - 4%
    Preţurile şi tarifele înaintate spre aprobare asigură viabilitatea economică a companiei, interesele utlizatorilor inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind consumul resurselor de apă.
     Aprobarea preţurilor/tarifelor cuprinse în strategia de tarifare a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (Act adiţional încheiat cu ADI AQUA Neamţt nr.1/2010) precum şi în Contractul de finanţare a proiectului major „Extinderea şi reabilitarea infrastucturii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” (anexa 1.4), încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, constituie o bază solidă pentru dezvoltarea ulterioarăa, garantând viabilitatea măsurilor pentru realizarea condiţionalităţilor impuse de Memorandu-murile/Contractele de finanţtare întruat asigu recuperarea costurilor activităţii, întreţinerea, înlocuirea activelor şi plata serviciului datoriei.
     Conform art.8,lit.a, alin.4 din Contractul de finanţare nr.121066/ 28.03.2011, beneficiarul adică Compania Judeţeană APA SERV S.A., are obligaţia să transmită dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creşstere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare, conform anexei I.4., (copii ataşate la prezentul comunicat) .
      În vederea reducerii riscului de dezangajare a Fondurilor Europene alocate prin POS Mediu, beneficiarul are obligaţia respectării şi prezentării de dovezi privind ajustarea şi uniformizarea preţurilor/tarifelor  . 
       Director General,
    ing. Ionuţ Cătălin Dughir